ข้อกำหนดและบริการ

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

ของ…..(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/แอปพลิเคชัน)…….

—————————————————————————————————————

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน…..(ระบุชื่อโครงการ/กิจกรรม/แอปพลิเคชัน)…….(ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”) ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)… (ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน)…(ซึ่งต่อไปในประกาศนี้ เรียกว่า “…..สพร…..(ระบุชื่อหน่วยงานของท่าน)” หรือ “เรา”) ดำเนินการ ในฐานะ…(โปรดเลือกสถานะ ระหว่าง ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล)…ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมการประมวลผลนี้

…..(วรรคนี้ให้ระบุที่มาที่ไปของกิจกรรมการประมวลผลว่าเกี่ยวกับอะไร ทำงานอย่างไร มีความสำคัญและความจำเป็นอย่างไร) (ตัวอย่างเช่น : สพร. ได้ทำการพัฒนา “แอปพลิเคชัน ทางรัฐ” พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน สำหรับอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมออนไลน์ภาครัฐผ่านช่องทางเดียวด้วยบัญชีเข้าใช้งานเดียว รองรับการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และการขอรับบริการต่าง ๆ ของรัฐ บนมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง พร้อมติดตามสถานะการขอใช้บริการภาครัฐได้อย่างสะดวก เช่น การแสดงข้อมูลบุคคล การตรวจสอบสิทธิ เป็นต้น)…….

ทั้งนี้ เราดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 1. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
  1. เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐาน ดังต่อไปนี้

❒ ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา….(ระบุชื่อสัญญา คู่สัญญา – กรณีมีหลายสัญญา ระบุเป็นข้อได้).… [นอกจากนี้ ต้องระบุถึงความจำเป็นของข้อมูลนั้นในการปฏิบัติตามสัญญา หรือความจำเป็นเพื่อการเข้าทำสัญญาที่เจ้าของข้อมูลเป็นคู่สัญญา และต้องระบุถึงผลกระทบที่เป็นไปได้จากการที่เจ้าของข้อมูลไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เช่น สพร. อาจไม่สามารถให้บริการได้หากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้น]

❒ ความจำเป็นในการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ…..(ระบุเหตุความจำเป็น ความร้ายแรงของเหตุการณ์)…..

❒ ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ได้แก่…..(ระบุแหล่งอ้างอิงกฎหมาย ชื่อ มาตรา คำสั่ง กรณีมีหลายรายการ ให้ระบุให้ครบถ้วน)…..

❒ ความจำเป็นในการดำเนินงานตามภารกิจสาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่เราได้รับภายใต้…..(ระบุแหล่งอ้างอิงภารกิจของรัฐ ชื่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ให้อำนาจรัฐแก่องค์กรของท่าน กรณีมีหลายรายการ ให้ระบุให้ครบถ้วน)…..

❒ ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น (ถ้ามี โปรดระบุชื่อบุคคล/นิติบุคคลดังกล่าว) โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูล ดังนี้ [อธิบายเหตุผล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ทำการ]

 1.  (ข้อนี้ตัดออกหากไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26) เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 26 ซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้…..(เลือกวัตถุประสงค์ที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้ง ในมาตรา 26 มาใช้ เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจำเป็นต้องเก็บข้อมูลคนไข้ผู้หมดสติจากญาติเพื่อการปฐมพยาบาล)……..(กรมควบคุมโรคจำเป็นต้องเก็บข้อมูลอาการผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อปฏิบัติตาม พรบ. โรคติดต่อ ในการดำเนินภารกิจสาธารณะเรื่องการป้องกันอันตรายจากโรคระบาด)……………………………………………
 • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • ……(ระบุเหตุผลที่ทำให้โครงการ/กิจกรรม/แอปพลิเคชันจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อความจำเป็นในการยืนยันตัวบุคคล เพื่อความจำเป็นในการส่งมอบสินค้าและบริการ เพื่อความจำเป็นในการดำเนินการด้านการเงิน)………….
  • ………….
  • ………….
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและใช้

เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งในข้อ 2. เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังรายการต่อไปนี้

 1.  
 2.  
  1. แหล่งข้อมูลและรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม มีดังนี้
แหล่ง/วิธีการเก็บรวบรวมรายการข้อมูลส่วนบุคคล
1. เก็บข้อมูลจากท่านโดยตรงผ่าน..(ให้ระบุวิธีการ หรือช่องทาง เช่น ผ่านการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน การกรอกแบบสอบถาม การกรอกใบสมัคร การสัมภาษณ์)………..(เช่น ชื่อ, นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วิดีโอคลิป รหัสพนักงาน อีเมล เลขบัญชีธนาคาร)………………………………………………………………………………………..
2. เก็บโดยการใช้เทคโนโลยีตรวจจับหรือติดตามพฤติกรรมการใช้งานของท่าน……..(เช่น Cookie data, IP address, Application Logging, Device ID, Browsing history)……………………
3. เก็บข้อมูลจากแหล่งอื่น …(ระบุชื่อแหล่งข้อมูล เช่น ชื่อบริษัทรับทำ Survey, เก็บข้อมูลจาก Website เช่น Linkedin, JobsDB จากกรมการปกครอง กรมควบคุมโรค)…..    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 • จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
จุดประสงค์ในการใช้ข้อมูลรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้
1. เพื่อ….(เช่น เพื่อการลงทะเบียน เพื่อการยืนยันตัวตน สมัครใช้บริการ)………………….(เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ วิดีโอคลิป รหัสพนักงาน อีเมล เลขบัญชีธนาคาร)………………………………………………………………………………………..
2. เพื่อ….(เช่น เพื่อสำรวจและจัดสรรสวัสดิการภาครัฐให้แก่ผู้พิการ)…เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ รูปถ่าย เลขบัตรประจำตัวประชาชน สภาพความพิการ
3. เพื่อ….(เช่น เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ)…เช่น ชื่อ-นามสกุล และ รูปถ่าย
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข้อนี้ให้ลบออกหากไม่มีการเปิดเผยข้อมูล)
  • เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังต่อไปนี้
   • …ระบุชื่อบุคคล/นิติบุคคลผู้รับข้อมูล….. เพื่อการ …ระบุเหตุผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูล…(เช่น เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน หรือ เพื่อการส่งข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น)
   • …ระบุชื่อบุคคล/นิติบุคคลผู้รับข้อมูล….. เพื่อการ …ระบุเหตุผลที่ต้องเปิดเผยข้อมูล…

(หากมีจำนวนบุคคลมากสามารถใช้วิธีทำเป็นเอกสารรายชื่อแยก แล้วแนบ link ได้)

 • เปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะ ผ่านช่องทาง…..(ระบุช่องทางที่ท่านเปิดเผย เช่น เว็บไซท์ของสำนักงาน ประกาศบนบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศผ่านสื่อ Social Media ประกาศผ่านสื่ออื่น ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์)…..
 • สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่าน

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บั